Nollvisionen

Nollvisionen sätter fokus på vad människan klarar av i en kollision. Krockvåldet får inte vara större än vår biologiska tolerans mot dödliga eller invalidiserande skador. Med andra ord: ingen ska dö i trafiken! Krockvåldet är en funktion av kollisionshastigheten och de skyddssystem som ska reducera det innan det når människan. Nollvisionen har vidare formulerat tre grundläggande regler för hastigheter i trafiken:

  • Max 30 km/tim för blandtrafik mellan motorfordon och oskyddade trafikanter, dvs gående och cyklister.
  • Max 50 km/tim där vinkelräta sidokollisioner kan förekomma (korsningar och liknande).
  • Max 70 km/tim där möteskollisioner kan förekomma, eller andra plötsliga stopp mot hårda föremål. Ska högre hastighet tillåtas, måste sådana kollisioner elimineras genom mittbarriärer, sidoräcken eller dylikt.

noll

Dessa tumregler har lett till ändrad inriktning av trafiksäkerhetsarbetet. Exempel är mötesfria vägar, cirkulationsplatser, röjning av sidospår, fysisk fartdämpning i tätort, utveckling av olika slags skyddssystem, separata cykelbanor. Allt detta har nollvisionen som grundförutsättning. Du kan läsa mer om Nollvisionen på Trafikverket eller här på Wikipedia.