Potensmodellen = sambandet mellan fart och olyckor

För dig som ska gå riskettan så gäller en snabb och generell genomgång av olika riskmoment i trafiken. Här tänkte vi på gå igenom en mer specifik modell som på ett väldigt konkret sätt beskriver just risken med för hög hastighet i trafiken. Det är också ett relevant tankegods för dig som snart ska gå en handledarutbildning och behöver ”bevis” för att det är viktigt med hastighetsgränser.

Sambandet mellan hastighet och olyckor kan beskrivas med en så kallad potensfunktion. Denna funktioner stipulerar att den relativa förändringen i antalet olyckor eller olycksoffer är en funktion av den relativa förändringen i medelhastighet, upphöjd med en exponent.

Potensmodellen, i all sin enkelhet, är följande :

Olyckor efter/olyckor före=(hastighet efter/hastighet före) upphöjd med n (exponent).

Låt oss försöka sätta modellen i kontexten av det statliga vägnätet. Över hälften av trafiken där går fortare än fartgränserna, är 2004 visade undersökningar att vi kör fortare i cirka 57 procent av fallen. Medelfarten uppgick till 81,6 km/ tim innebärande ett genomsnittligt fartgränsöverskridande på 5,3 km/tim (utslaget på all trafik).

Kan vi minska medelfarten med det genomsnittliga fartgränsöverskridandet kommer antalet dödade gå ner med cirka 26 procent, svårt skadade med 18 procent och lindrigt skadade med 10 procent. I verkliga tal hade det inneburit att 92 människor detta år sluppit dödliga skador. Detta alltså till en ”kostnad” av 5 km/tim i minskad framkomlighet.

Bakom sambandet mellan hastighet och trafiksäkerhet ligger fysikens lagar till grund, lagar som gäller rörelseenergi och funktion, men också psykomotoriska lagar vad gäller reaktionsförmåga och reaktionstid. Eftersom dessa lagar är generella och universella, är det väldigt sannolikt att dessa lagar gäller överallt i världen.